A1. Ordlista

2000-08-05
Till innehåll

  1. Definitioner
  2. Beteckningar
  3. Referenser

A1.1 Definitioner

Svenska = Engelska = Spanska
Förklaring.
Referens till kapitel.
Arbetat manår = Worked man-year = Año-hombre trabajado
Arbete av en person under ett år och med 8 timmars daglig arbetstid utan hänsyn till åstadkommen volym produkter. Årslönen för en person pw, ow (kKr/manår) beräknas per arbetat manår (amå). Jämför med produktmanår. Kapitel 10.
Arbetslösa = Unemployed = Desocupados
Den del av befolkningen i arbetsför ålder, 16 - 64 år, som inte har reguljärt arbete. De arbetslösa består av öppet arbetslösa, arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildning, sjuka, studerande och hemmafruar. De är en restpost i befolkningsstatistiken, delposterna från olika tabeller har varit svåra att summera så att summan stämmer med totalen. Mina enkla modeller använder denna definition, den allmänt använda definitionen innefattar bara de öppet arbetslösa. Kapitel 7.
Barn
Barn, 15 år och yngre, försörjs av sina föräldrar och mottar inga direkta betalningar som ingår i kretsloppet. Se hushåll.
Endogen
En storhet som tillhör systemet och kan beräknas då systemets parametrar och tillståndsvariabler är kända.
Exogen
En storhet är exogen om den bestäms av omständigheter som ligger utanför systemet.
Flöde = Flow = Flujo
Flöden betecknar förflyttning av tillgångar från en samhällsektor till en annan under en viss tidsperiod. Betalningsflöden mäts t.ex. som kronor/år. Med reala flöden menar jag såväl förflyttning av fysiska tillgångar som utförande av arbete. Reala flöden mäts i någon fysisk enhet per tidsenhet, t.ex. antal/år eller ton/år eller som arbetad tid per år. Del 1 Kap 2.
Hushåll
Hushållen omfattar den del av befolkningen som är 16 år och äldre. Barn, 15 år och yngre, försörjs av sina föräldrar och mottar inga direkta betalningar som ingår i kretsloppet. En mer detaljerad modell som ska beräkna barnbidragens storlek och beläggningen i skolorna måste ha med barnen som en särskild kategori. Befolkningsstatistiken (SCB ref. 1) har ålderskategorierna -6, 7-17, 18-24, 25-44, 45-64, 65- . Åldersgruppen 16-17 år behandlas olika i olika sammanhang. Eftersom de ingår i arbetslöshetsstatistiken så räknar vi här i dem i gruppen arbetsför ålder.
Kapitalägare
Den del av befolkningen som får inkomster genom ägande i privat sektor. En person som ingår i kategorin kapitalägare kan samtidigt tillhöra någon av de andra kategorierna pensionärer, arbetslösa, offenligt anställda och privat anställda.
Modell
En avbildning av verkligheten. Modellen är en förenkling och avbildar de delar av verkligheten som man för tillfället väljer att beskriva. En matematisk modell formulerar samband för olika delar verkligheten i form av ekvationer. Jämför System.
Parameter
En konstant som ingår i en modellekvation. Bestämmer systemets egenskaper.
Penningekonomi = Monetary economy = Economía monetaria
Penningekonomin omfattar betalningsflöden, tillgodohavanden i bank, skulder och penningutgivning. Del 1 Kap 2.
Pensionärer
Personer som är 65 år och äldre.
Producerade manår
Se produktmanår.
Produktmanår
Den nytta som en vara eller tjänst representerar mätt som nedlagt arbete under standardiserade förhållanden. Ett produktmanår (pmå) = den volym produkter som producerades då en person arbetat ett år, med arbetstiden 8 timmar/dag, vid en visst basår och med användande av då gällande teknik. Jämför arbetat manår. Kap 10.
Produktivitet
Den volym av varor och tjänster som produceras av en person som arbetar ett år. Mäts som produktmanår/arbetat manår (pmå/amå). Del 1 Kap 10.
System = system = sistema
Den del av verkligheten som man vill studera. Systemets omgivning ligger utanför systemgränsen. Jämför Modell.
Real ekonomi = Real economy = Economía real
Den reala ekonomin omfattar arbete, produktion av varor, tjänster och investeringar. Del 1 Kap 2.
Tillstånd
Ett läge för ett system vid en viss tidpunkt. Läget är bestämt av värdet på systemets tillståndsvariabler. Tillståndet vid en tidpunkt beror på tillståndet vid en tidigare tidpunkt och systemets dynamiska egenskaper. Kap 2, 12.
Tillståndsvariabel
Bestämmer ett systems tillstånd. Antalet tillståndsvariabler är det minska antalet variabler som behövs för att definiera systemets tillstånd vid en viss tidpunkt. Kap 2, 12.
Variabel
En storhet som beror av tiden.

A1.2 Beteckningar

oBu
Planerat offentligt budgetunderskott. Kap 12.
tBidr
Bidrag till hushållen, består av barnbidrag, bostadsbidrag, sjukersättning etc. Kap 12.
kKr
1000 kronor (k=kilo).
X(.)
Systemets beroende variabler.
Y(.)
Systemets tillståndsvariabler.

A1.3 Referenser

  1. SCB: Statistisk årsbok ´96 för Sverige, Statistiska centralbyrån 1996. Tabell 33, Folkmängd efter ålder …

Åter till hemsida eller innehållsförteckning.